فارسی | English                                                                                                          خانه | درباره ما | تماس با ما | راهنما و قوانین ورود | عضویت
 
ناشرین استاندارد
AGA
AGA 2020 تعداد :405
American Gas Association
استانداردهاي انجمن گاز آمريکا
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
API
API 2021 تعداد :2131
American Petroleum Institute
استانداردهاي انجمن نفت و پتروشيمي آمريکا
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
API REPORTS
API REPORTS 2019 تعداد :560
API REPORTS
گزارشات فني انجمن پتروليوم آمريکا
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
BP
BP 2010 تعداد :834
British Petroleum
استانداردهاي نفت انگليس
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
CGA
CGA 2021 تعداد :746
Compressed gas association
استانداردهاي انجمن گاز فشرده
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
DOE
DOE 2021 تعداد :501
Department of Energy
بخش انرژي
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
EIGA
EIGA 2016 تعداد :0
European Industrial Gases Association
انجمن گازهاي صنعتي اروپا
پیمایش استانداردها اشتراک :Unsubscribe
EXXONMOBIL
EXXONMOBIL 2001 تعداد :406
Exxon Mobil Corp
استانداردهاي شرکت اگزون موبايل
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
GIS
GIS 2019 تعداد :134
Gas Industry Standards
استانداردهاي صنعت گاز
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
GPA
GPA 2020 تعداد :85
Gas Processors Association
استانداردهاي سيستم هاي پردازش دهنده گاز
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
GPSA
GPSA 2012 تعداد :26
Gas Processors Suppliers Association
انجمن تامين کنندگان پردازش هاي گازي
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
IGEM
IGEM 2018 تعداد :77
Institution of Gas Engineers & Managers
موسسه مهندسين و مديران گاز
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
IGS
IGS 2018 تعداد :389
Iranian Gas Standards
استانداردهاي گاز ايران
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
IP
IP 2020 تعداد :403
The Institute of Petroleum
استانداردهاي انجمن پتروشيمي
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
IPS
IPS 2021 تعداد :524
Iranian Petroleum Standard
استانداردهاي نفت ايران
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
JGC
JGC 2000 تعداد :65
Japan Gasoline Company
استانداردهاي شرکت نفتي ژاپن
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
KTA
KTA 2016 تعداد :0
KERNTECHNISCHEN AUSSCHUSSES
كميسيون استانداردهاي ايمني هسته اي
پیمایش استانداردها اشتراک :Unsubscribe
NG
NG 2018 تعداد :478
National Grid, Natural Gas & Electricity
شبکه ملي، گاز طبيعي و برق
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
NIOEC
NIOEC 2018 تعداد :465
National Iranian Oil Engineering and Construction Company
شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
NORSOK
NORSOK 2021 تعداد :225
Norwegian petroleum industry
استانداردهاي نفت نروژ
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
NPCS
NPCS 1992 تعداد :207
National Petrochemical Company Standards
شرکت ملي صنايع پتروشيمي
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
PEI
PEI 2020 تعداد :17
Petroleum Equipment Institute
موسسه تجهيزات نفتي
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
PETROBRAS
PETROBRAS 2019 تعداد :1308
Petroleo Brasileiro
استانداردهاي نفت برزيل
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
PETRONAS
PETRONAS 2011 تعداد :520
Petrolium Nasional Berhad
استانداردهاي نفت مالزي
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
SHELL
SHELL 2020 تعداد :1402
Shell Oil Company
استانداردهاي شرکت نفتي شل
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
TOTAL
TOTAL 2012 تعداد :523
Total S.A.
استانداردهاي شرکت نفتي توتال
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
UOP
UOP 2020 تعداد :409
Universal Oil Products
محصولات جهاني نفت
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
سبد خرید 0