فارسی | English                                                                                                                                                خانه | درباره ما | تماس با ما | راهنما و قوانین ورود | عضویت
   Total Result : 1 - 10 of 39 for AMACOM

Search Results
AMACOM LDRSHP 2030  
AMACOM LDRSHP 2030 2014  تاریخچه  
Leadership 2030: The Six Megatrends You Need to Understand to Lead Your Company into the Future
800000 ریال  
AMACOM FACIL MGT HDBK  
AMACOM FACIL MGT HDBK 2014  تاریخچه  
The Facility Management Handbook
800000 ریال  
AMACOM AMA HDBK PROJ MGT  
AMACOM AMA HDBK PROJ MGT 2014  تاریخچه  
The AMA Handbook of Project Management
800000 ریال  
AMACOM SUCC BUSS PROC MGT  
AMACOM SUCC BUSS PROC MGT 2014  تاریخچه  
Successful Business Process Management: What You Need to Know to Get Results
800000 ریال  
AMACOM PERF-BSD PROJ MGT  
AMACOM PERF-BSD PROJ MGT 2014  تاریخچه  
Performance-Based Project Managementآ_: Increasing the Probability of Project Success
800000 ریال  
AMACOM EMO INTEL PROJ MGR  
AMACOM EMO INTEL PROJ MGR 2014  تاریخچه  
Emotional Intelligence for Project Managers: The People Skills You Need to Acheive Outstanding Results
800000 ریال  
AMACOM PRACT DRCKR  
AMACOM PRACT DRCKR 2013  تاریخچه  
The Practical Drucker: Applying the Wisdom of the Worlds Greatest Management Thinker
800000 ریال  
AMACOM AMA DICT BUSS MGT  
AMACOM AMA DICT BUSS MGT 2013  تاریخچه  
The AMA Dictionary of Business and Management
800000 ریال  
AMACOM PROJ MGT TOOL KIT  
AMACOM PROJ MGT TOOL KIT 2013  تاریخچه  
The Project Management Tool Kit: 100 Tips and Techniques for Getting the Job Done Right
800000 ریال  
AMACOM ENT PROJ GOV  
AMACOM ENT PROJ GOV 2012  تاریخچه  
Enterprise Project Governance: A Guide to the Successful Management of Projects Across the Organization
800000 ریال  

 

« First    ‹ Previous   1 2 3 4     Next ›    Last »
 

 


سبد خرید 0جستجو
جستجوی استاندارد
فهرست ناشران
دسته بندی ناشران

استانداردها

استانداردهای من
استانداردهای برگزیده
استانداردهای درخواستی